Print page ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เค-โอทรีน ดับบลิวดีจี

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เค-โอทรีน ดับบลิวดีจี

Print page

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมของการฉีดพ่นฤทธิ์ตกค้าง

เพื่อกำจัดยุงและแมลงวัน

เค-โอทรีน ดับบลิวดีจี

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินในบ้านเรือน
หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงวัน ยุง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เค-โอทรีน ดับบลิวดีจี ในอัตราส่วน 16 กรัม ผสมกับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงบินทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

  • ออกฤทธิ์ควบคุมแมลงยาวนาน
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้งานสะดวก
  • ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน

คำเตือน

คำเตือน
1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่น ควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่น เค-โอทรีน ดับบลิวดีจี เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่น เค-โอทรีน ดับบลิวดีจี ในอาคารให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่น เค-โอทรีน ดับบลิวดีจี และไม่เข้าไปในบริเวณนั้น จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุ เค-โอทรีน ดับบลิวดีจี เมื่อใช้หมดแล้ว ต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟ จะเกิดอันตราย
7. ห้าม ทิ้ง เค-โอทรีน ดับบลิวดีจี หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธาณะ