การป้องกันโรคในฟาร์ม

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

Print page
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นระบบการป้องกัน หรือลดโอกาสในการนำเชื้อโรคเข้าสู่หรือออกจากฟาร์มหรือโรงเรือน  สถานที่เลี้ยงสัตว์  โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์  รวมไปถึงรถขนส่งภาชนะอุปกรณ์การจัดการขยะ ซากสัตว์  และน้ำทิ้ง เป็นวิธีการควบคุมโรคที่ถูกที่สุดและได้ผลดีที่สุด  ซึ่งโปรแกรมควบคุมโรคทุกโปรแกรมจำเป็นต้องอาศัย biosecurity เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 

สิ่งสำคัญของระบบนี้คือ ต้องมีการแยกส่วนระหว่างบริเวณที่ไม่ปลอดเชื้อและบริเวณที่ปลอดเชี้อโรคออก จากกัน เนื่องจากการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นเกิดจากเชื้อโรคที่เข้ามาในฟาร์ม ซึ่งมาได้ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ อาจปนเปื้อนเข้ามากับแหล่งของวัตถุดิบที่เข้าในฟาร์ม ยานพาหนะ คน ฝุ่นละออง หรือแม้แต่สัตว์พาหะ

 
จะเห็นว่าทางที่เชื้อโรคเข้ามานั้นมีได้หลายทาง ดังนั้นจะต้องจะต้องมีการควบคุมบุคคลที่จะเข้ามาสู่ฟาร์มอย่างเข้มงวด โดยอาจจะผ่านการรมควันฆ่าเชื้อด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

 

หากมีการควบคุม ป้องกันโรคที่ดีและถูกต้อง เกษตรกรจะสามารถควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่ อาจเป็นอันตราย ตกค้าง หรือปนเปื้อนไปสู่ผู้บริโภค ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้เลี้ยงและผู้บริโภค 

 

สัตว์และแมลงพาหะเช่น นก หนู สุนัข แมว หรือสัตว์ฟันแทะทุกชนิด สัตว์เลื้อยคลาน เช่น จิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งกือ แมลงพาหะต่างๆ เช่น แมลงวัน แมลงปีกแข็ง เป็นพาหะสำคัญที่นำโรคเข้าสู่ฟาร์ม ทำให้สัตว์ที่เลี้ยงป่วยและตายได้ ฟาร์มที่มีมาตรฐานจะต้องมีระบบการกำจัดสัตว์และแมลงพาหะ และเลือกใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานจากบริษัทที่เชื่อถือและไว้ ใจได้ และต้องมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดสัตว์และแมลงพาหะ 

ไบเออร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน Farm Biosecurity ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพในการจัดการสัตว์และแมลงพาหะ เช่น แมลงวัน แมลงปีกแข็ง และหนู สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ไบเออร์สายด่วน 0 2232 7123