From Farm to Fork

Securing the Food Value Chain with Bayer Innovation

อ่านเพิ่มเติม

สุขาภิบาลชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การสุขาภิบาลในการทำปศุสัตว์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีแมลงและศัตรูรบกวนนำเชื้อโรคมาสู่สัตว์เลี้ยง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ผลผลิตสูง กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอโปรแกรมการจัดการแมลงและสัตว์รบกวนที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์แบบครบวงจร โดยเฉพาะในการเลี้ยงสัตว์ปีก