เห็บ เป็นปรสิตภายนอกของสัตว์หลายชนิด  ในประเทศไทยยังไม่พบว่าเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน

การจำแนก

เห็บแข็ง

วงศ์: Ixodidae

เห็บอ่อน

วงศ์: Argasidae

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

เห็บดูดเลือดทั้งเพศผู้และเพศเมีย มี 2 กลุ่ม คือ เห็บแข็ง และ เห็บอ่อน

การอยู่อาศัยและกัดดูดกินเลือดบนตัวโฮสต์ แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ได้แก่

  • One-host tick  เป็นเห็บที่อาศัยอยู่บนโฮสต์ตัวเดียวตลอดการเจริญเติบโต
  • Two-host tick  เป็นเห็บที่อาศัยอยู่บนโฮสต์ตั้งแต่ระยะตัวอ่อนจนะเป็นตัวกลางวัย แล้วเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะหาโฮสต์ใหม่ต่อไป
  • Three-host tick  เป็นเห็บที่เปลี่ยนโฮสต์ตั้งแต่ระยะตัวอ่อน ตัวกลางวัย และตัวเต็มวัย โดยโฮสต์ใหม่จะเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
  • Multi-host tick  เป็นเห็บที่เปลี่ยนโฮสต์ได้หลายชนิด ซึ่งเป็นโฮสต์ขนาดเล็ก เช่น นก ค้างคาว หนู

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เทมพริด เอสซี กำจัดแมลงทั่วำป ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เทมพริด เอสซี

สูตรน้ำ

"เทมพริด" มิติใหม่...สำหรับจุดจบของแมลงศัตรูรบกวนต่างๆ...

ดูผลิตภัณฑ์