เงื่อนไขการใช้งาน

Print page
การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ เว็บไซต์นี้ได้รับการพัฒนาโดย Bayer AG (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ไบเออร์) และได้รับการควบคุมดูแลโดยรายเดียวกันนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดในเว็บไซต์นี้หรือในเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของเรา และในเงื่อนไขของการขายและการส่งมอบของเรา โปรดทราบว่าเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราและไม่มีการประกาศล่วงหน้า ดังนั้น ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป เราจึงขอให้คุณดูเงื่อนไขอีกครั้งและรับทราบการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขเพิ่มเติมที่่เกิดขึ้น

การมอบสิทธิ์ในใช้งานและผลประโยชน์

รายละเอียด เอกสาร และภาพประกอบทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของไบเออร์แต่เพียงผู้เดียว การอนุญาตใดก็ตามในการใช้แบบเดียวกันนั้นได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขตามข้อความสงวนลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องที่แสดงไว้บนสำเนาทั้งหมด โดยรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวนั้นจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้นำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ถูกแก้ไขในทางใดทางหนึ่ง และภาพประกอบทั้งหมดที่ได้รับจากเว็บไซต์จะนำไปใช้ร่วมกับข้อความประกอบของภาพเท่านั้น

การผ่อนปรนจากที่กล่าวข้างต้นจะมีผลกับข้อมูลดังต่อไปนี้

  • สื่อวิดีโอต้นฉบับใน http://www.tv-footage.bayer.com: สื่อวิดีโอต้นฉบับทั้งหมดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้และเปิดให้ดาวน์โหลดได้เป็นทรัพย์สินของไบเออร์แต่เพียงผู้เดียว หรือบุคคลที่สามได้อนุญาตให้ไบเออร์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรายงานข่าวในสื่อที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาภายในนั้นจะต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มข้อความใด ๆ ของคุณลงไป และหากไม่ได้ใช้รายงานข่าว เราไม่อนุญาตให้นำสื่อวิดีโอนี้ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง
  • ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่ http://www.research.bayer.com: การใช้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การแสวงหาผลกำไรจะได้รับอนุญาตหากระบุว่า research the Bayer scientific magazine เป็นแหล่งที่มา และห้ามขายต่อให้กับบุคคลที่สาม

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าทุกอย่างในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Bayer เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือในลักษณะอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิ์ของบุคคลที่สาม การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้หรือวัสดุสื่ออื่น ใดก็ตามที่มีข้อห้ามชัดแจ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอื่น

การผ่อนปรนจากที่กล่าวข้างต้นจะมีผลกับสื่อวิดีโอต้นฉบับใน http://www.tv-footage.bayer.com: ผู้ที่นำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้จะต้องอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้าเป็นเวลาสามปีนับจากวันที่เผยแพร่ในการรายงานข่าวที่อิงจากสื่อวิดีโอต้นฉบับ ซึ่งต้องไม่เป็นการรายงานในแง่ที่สร้างชื่อเสียงด้านลบต่อแบรนด์ และหากไม่ได้ใช้รายงานข่าว เราไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของเราเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม หากนำไปใช้จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า และ/หรือการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ความรับผิดแบบจำกัด

ด้วยการใช้วิริยภาพทางวิชาชีพที่ดีที่สุด ไบเออร์ได้รวบรวมข้อมูลละเอียดที่จัดหาไว้บนเว็บไซต์นี้จากแหล่งภายในและภายนอกเพื่อให้เป็นองค์ความรู้และความเชื่อ เราพยายามขยายและอัปเดตข้อมูลประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอไบเออร์ และผลิตภัณฑ์และบริการของไบเออร์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ในความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โปรดตระหนักว่าแม้ข้อมูลนี้จะถูกต้อง วันที่ประกาศใช้ แต่อาจไม่ใช่ข้อมูลที่อัปเดตใหม่ล่าสุดอีกต่อไป ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้รับจากเว็บไซต์นี้ให้แน่ใจก่อนใช้งานทุกรูปแบบ คำแนะนำที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความให้คุณพ้นจากการดำเนินการตรวจสอบของคุณเองตามคำแนะนำล่าสุดของเรา โดยเฉพาะเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค และผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หากคุณต้องการคำแนะนำหรือข้อชี้แนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าพวกเขายอมรับการเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์โดยรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง ทั้งไบเออร์หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการเขียน การผลิต หรือการถ่ายโอนข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บอันเกิดจากการเข้าถึงหรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือจากข้อเท็จจริงที่คุณวางใจในข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ได้

เว็บไซต์ของลิงก์/ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีลิงก์/การอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การแสดงลิงก์เหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าไบเออร์ให้การรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านี้ ไบเออร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความพร้อมใช้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บอันเกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวในทุกรูปแบบ ไบเออร์ไม่รับประกันว่าหน้าเว็บที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่จัดไว้ให้จะมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ถูกจัดหาให้ผู้ใช้เว็บไซต์เพียงเท่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง ตัวเลือกของลิงก์ไม่ได้จำกัดผู้ใช้เพื่อไปยังหน้าเว็บต่าง ที่เชื่อมโยง

จัดหารายละเอียดให้ด้วยตัวคุณเอง

ผู้ใช้เว็บไซต์นี้มีภาระรับผิดชอบทั้งหมดในเนื้อหาและความถูกต้องของรายละเอียดที่ส่งให้กับไบเออร์ รวมถึงรับผิดชอบในการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดดังกล่าว บุคคลที่เป็นผู้ใช้งานยินยอมให้ไบเออร์จัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและใช้รายละเอียดนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจำเพาะอื่นๆ หากข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดส่วนตัวเกินไปกว่าข้อมูลหลักหรือข้อมูลการใช้งาน ตามที่ระบุในมาตรา 14 และ 15 แห่งกฎหมายว่าด้วยสื่อโทรคมนาคมของเยอรมัน (Telemediengesetz) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไบเออร์เป็นหน่วยงานที่สามารถใช้เนื้อหาของข้อความดังกล่าว รวมถึงแนวคิด นวัตกรรม พิมพ์เขียว เทคนิค และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในรายละเอียดดังกล่าวนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เช่น การพัฒนา การผลิต และ/หรือการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และเพื่อการทำข้อมูลดังกล่าวซ้ำใหม่ และทำให้มีข้อมูลพร้อมใช้สำหรับบุคคลที่สามโดยไม่มีข้อจำกัด

ผู้ใช้งานระหว่างประเทศ

เว็บไซต์นี้ได้รับการตรวจสอบ ควบคุมดูแล และปรับปรุงโดยไบเออร์ในเลเวอร์คูเซ่น ประเทศเยอรมนี โดยใช้ภายในบริษัทระหว่างประเทศเท่านั้น ไบเออร์ไม่ได้รับประกันว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้จะมีความถูกต้องสำหรับการใช้งานทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ได้รับประกันว่าจะมีผลิตภัณฑ์และบริการในลักษณะเดียวกัน ขนาดเดียวกัน หรือภายใต้เงื่อนไขเดียวกันในแต่ละประเทศทั่วโลก หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดทราบว่าคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ในสถานที่นั้นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวถึงบนเว็บไซต์นี้อาจมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หรือมีตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาดำเนินการโดย Bayer Corporation เราขอให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาติดต่อกับหน่วยงานนี้

การขายผลิตภัณฑ์ของไบเออร์

การขายผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับเงื่อนไขของการขายและการส่งมอบของเราฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ข้อเรียกร้องตามกฎหมายหรือคดีความใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การตีความของกฎหมายแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) ยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศและอนุสัญญากรุงเฮกเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศ (the Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods) ฉบับมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 1964 และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขาย (the UN Sales Convention) ฉบับมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 เมษายน 1980

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ที่มีพื้นฐานอยู่บนสมมุติฐานและการคาดเดาในปัจจุบันที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของ Bayer ความเสี่ยงต่าง ที่รู้จักและไม่รู้จัก ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น อาจนำไปสู่ความแตกต่างในเนื้อหาระหว่างผลลัพธ์ สถานะทางการเงิน การพัฒนา หรือการดำเนินงานในอนาคตที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทและการประมาณการณ์ที่ให้ไว้ในที่นี้ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงข้อมูลที่กล่าวถึงในรายงานของไบเออร์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของไบเออร์ www.bayer.com บริษัทจะไม่รับผิดต่อสิ่งใดก็ตามในการปรับข้อความที่คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าให้เป็นปัจจุบันหรือปฏิบัติตามข้อความเหล่านี้ในเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต