พันธมิตรทางธุรกิจ

ไบเออร์ วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนและสร้างความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของสังคม

Print page

เรามีส่วนร่วมในการดำเนินงานจากหลายๆฝ่าย รวมไปถึงความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระหว่างประเทศ

กิจกรรมความร่วมมือ

เราพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก  มีการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม ในความร่วมมืออันดีกับลูกค้านั้นจะส่งผลให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มีพัฒนาการที่ยั่งยืนจากมุมมองของลูกค้าและผู้บริโภค

ในส่วนของการดำเนินการกับพันธมิตรของเรา เราช่วยตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภคทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และ ไบเออร์ – ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม

กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับกับสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงมาเป็นระยะเวลานานและเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม 

ในฐานะผู้นำในตลาด ทั้งทางด้านของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่รวมถึงในอนาคต  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก      

บทบาทของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิก แนะนำการป้องกันและกำจัดแมลงอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม


เป้าหมายของทางสมาคม:
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัย ของการบริการป้องกันและกำจัดแมลง
  • เพื่อเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนทางด้านเทคนิค  วิชาการและวิธีการกำจัดแมลงสำหรับสมาชิก  
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวสาร และวิชาการ  กับหน่วยงานราชการและสมาคมที่เกี่ยวข้อง