กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม

Print page

 

   

วณิกเกียรติ์  ปิยะเกรียงไกร 

ผู้จัดการประจำประเทศไทย

 

อิทธิพงษ์  โพธิรัชต์ 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ด้านการจัดการแมลงเขตเมือง

   

ณัฐพล  มารศรี

ผู้แทนฝ่ายขายและวิชาการ ด้านการจัดการแมลงเขตเมือง

   

ธนา  ก่อเนติกุล

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ด้านสุขาภิบาลชุมชน / สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

ประพันธ์  แดงดง

ผู้แทนฝ่ายขายและวิชาการ ด้านสุขาภิบาลชุมชน / สิ่งแวดล้อม

   

ดร. เกษม  สุขก้องวารี

ผู้จัดการฝ่าย Innovation

 

 

 

 

 

อัญญรัตน์  ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเบียนและวิชาการ

   

 

ฐิติรัตน์ วรพิชัยยุทธ์

 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

 

 

 

 

 

 

รวิกานต์  สายสืบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

 

   

 

กนกพร ลายสนิทเสรีกุล
 
เลขานุการผู้จัดการประจำประเทศไทย

 
ต้องการสอบถามข้อมูล ติดต่อ: Hotline สายแมลง: 02 232 7000