แมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง

แมลงบิน เป็นศัตรูรบกวนและพาหะนำโรค ซึ่งควบคุมได้ไม่ง่ายนัก เพราะแมลงบินสามารถเดินทาง เคลื่อนย้ายแหล่งที่พักหรือแหล่งอาศัยไปได้เรื่อยๆ โดยแมลงบินที่เป็นปัญหาหลักในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ได้แก่ ยุง และ แมลงวัน เป็นต้น  วงจรชีวิตของยุงและแมลงวันนั้น ระยะตัวอ่อนจะมีที่อาศัยและแหล่งอาหารแตกต่างจากตัวเต็มวัย ดังนั้น วิธีการจัดการจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งการจัดการตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จึงจะได้ผลชัดเจน